شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ امشب تمام آينه ها را صدا كنيد -گاه اجابت است رو به سوي خدا كنيد-اي دوستان آبرو دار در نزد حق -در نيمه شب قدر مرا هم دعا كنيد **اي كاش
mp3 player شوکر
حسين غلامي-4
رتبه 0
0 برگزیده
189 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top