شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ امشب تمام آينه ها را صدا كنيد -گاه اجابت است رو به سوي خدا كنيد-اي دوستان آبرو دار در نزد حق -در نيمه شب قدر مرا هم دعا كنيد **اي كاش
ساعت دماسنج
حسين غلامي-4
0 امتیاز
0 برگزیده
190 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top