شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ رمضان است ومحتاج دعايم /زعمق دل دعايي كن برايم /اگر امشب به معشوقت رسيدي /خدا را در ميان اشك ديدي /كم هم نزد او يادي زما كن /كمي هم جاي ما اورا صدا كن /بگو يارب فلاني روسياهست /دو دستش خالي وغرق گناه است /
تسبیح دیجیتال
حسين غلامي-4
رتبه 0
0 برگزیده
189 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top